[Khoa SPGDNN] - Thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Cao đẳng  
STT Nội dung (Click vào dể Xem Chi tiết)
1 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy trình độ Cao đẳng khóa 14(230-15/06/2020) Chi tiết
2 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy trình độ Cao đẳng khóa 18(315-22/06/2021) Chi tiết
3 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy trình độ Cao đẳng khóa 15(567-01/10/2020) Chi tiết
4 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy trình độ Cao đẳng khóa 16(674-02/11/2020) Chi tiết
5 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 9(734-27/06/2018) Chi tiết
6 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy trình độ Cao đẳng khóa 12(1078-14/08/2019) Chi tiết
7 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy trình độ Cao đẳng khóa 13(1403-11/11/2019) Chi tiết
8 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 10(1448-05/12/2018) Chi tiết
9 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 11(1468-17/12/2018) Chi tiết
10 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 3(109-14/03/2016) Chi tiết
11 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 6(288-09/05/2016) Chi tiết
12 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 4(630-11/08/2016) Chi tiết
13 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 7(770-28/08/2017) Chi tiết
14 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 5(826-14/11/2016) Chi tiết
15 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 1(1115-28/07/2015) Chi tiết
16 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 8(1317-26/12/2017) Chi tiết
17 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy nghề khóa 2(1940-17/12/2015) Chi tiết
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Sơ cấp
STT Số quyết định  
1 Quyết định về việc công nhận kết quả học tập của học viên lớp BDNVSP dạy trình độ Sơ cấp khóa 1(199-44299) Chi tiết