Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: Bùi Kim Hải- Thạc sỹ. 

Điện thoại: 08.6281.8696 - Line: 103 

E-mail :

 - Chức năng: Phòng Tổ chức – hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy; công tác hành chính. 

- Nhiệm vụ: Phòng Tổ chức – Hành chính có những nhiệm vụ chính sau đây:

1.- Giúp hiệu trưởng trong việc quy hoạch, sắp xếp bộ máy tổ chức, quy hoạch sắp xếp, tiếp nhận, bố trí, điều động cán bộ, nhân viên và công tác lao động, tiền lương; công tác quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên.

2.- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên , công tác bảo vệ nội bộ, quân sự, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, an toàn ,bảo hộ lao động.

3.- Giúp Hiệu trưởng trong việc ban hành các văn bản cụ thể hoá các chế độ chính sách của nhà nước , của cơ quan quản lý cấp trên; ban hành các nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành.

4.- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân và hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ cho các bộ phận của trường.

5.- Quản lý con dấu của trường.

6.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

7.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng. 

1.      BÙI KIM HẢI                                 TRƯỞNG PHÒNG

2.      BÙI THỊ THU TRANG                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

3.      TRẦN ANH SƠN                           NHÂN VIÊN

4.      PHẠM VĂN ANH                           CHUYÊN VIÊN

5.      PHAN THỊ CÚC                             CHUYÊN VIÊN

6.      NGUYỄN HOÀNG MINH               MÁY TRƯỞNG

7.      PHẠM THỊ THÚY                           NHÂN VIÊN

8.      BÙI THIỆN THUẬN                       NHÂN VIÊN Y TẾ

9.      NGUYỄN ĐỨC CẢNH                  THUYỀN VIÊN

10. PHAN QUANG TRUNG                THUYỀN TRƯỞNG

11. TRẦN VĂN HÙNG                         NHÂN VIÊN

12. NGUYỄN HOÀNG NĂM               TỔ TRƯỞNG TỔ BẢO VỆ

13. ĐẶNG THỊ NGỌC TOẢN              NHÂN VIÊN

14. PHẠM THỊ BÍCH THỦY                CHUYÊN VIÊN

15. HỒ THANH HUY                           NHÂN VIÊN

16. BÙI THỊ THU HIỀN                        NHÂN VIÊN

TIN TỨC