Hội đồng Trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường: 

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo; khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Trường;

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của Trường;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường;

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Cục Hàng hải Việt Nam về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng Trường;

8. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; Việc tuyển dụng quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; Thực hiện việc đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng Trường, nếu có. Nếu Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam để xem xét, quyết định. 

 

Danh sách Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

Chức vụ Hội đồng Trường

1

Bà Trần Thị Thu Hường

Trưởng phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông Trương Thanh Dũng

Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng

Ủy viên

3

Ông Trần Văn Tiến

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Ông Lê Thanh Hà

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Văn Tiến

Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Hoàng

Trưởng phòng HTQT&KHCN

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Văn Nguyễn

Trưởng khoa Khai thác máy tàu thủy, Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

8

Ông Nguyễn Đình Cung Duy

Trưởng khoa Cơ bản

Ủy viên

9

Ông Trần Quốc Việt

PGĐ Trung tâm phát triển nguồn nhân lực Hàng hải và Xuất khẩu lao động

Ủy viên

10

Ông Vũ Văn Phương

Bí thư Đoàn thanh niên

Ủy viên

11

Bà Tường Thị Hoa

Kế toán trưởng

Ủy viên

12

Ông Bùi Kim Hải

Phó Trưởng khoa Khai thác máy tàu thủy

Ủy viên

13

Ông Lê Văn Đức

Công ty vận tải Dầu Phương Đông Việt

Ủy viên

14

Ông Nguyễn Sơn Trà

Công ty đầu tư môi trường Thăng Long

Ủy viên

15

Ông Lưu Gia Thoại

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Thư ký Hội đồng

 

ĐƠN VỊ LIÊN QUAN