Sinh viên

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm


ĐƠN ĐĂNG

TẠI KHU NỘI TRÚ TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II

 

Kính gửi: - Ban Quản Khu Nội trú

 

Họ và tên:…………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ……………………………………………………………………………
Số CCCD:…………………………………………………………………………….
Ngày cấp:……………………………………………………………………………..
Nơi cấp:………………………………………………………………………………. Lớp:……………………………………….Khoa………………………………………
Số điện thoại: ……………………………. Email:……………………………………
Họ và tên, SĐT bố:…………………………………………………………………….
Họ và tên, SĐT mẹ:……………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú ( hộ khẩu ):…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Ban Quản Khu Nội trú cho em đăng tại Khu Nội trú của Trường. Em cam kết tuân thủ các Quy định của Ban quản lý Khu Nội trú.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

BAN QUẢN KHU NỘI TRÚ TIẾP NHẬN HSSV

(Ký, ghi họ tên)

CB HỖ TRỢ HSSV

(Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II

Độc lập Tự do Hạnh phúc


 

TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm


ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

 

Họ và tên:………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………..……………………………………………………………

Số CMND/CCCD:……………………………………………………………...………

Ngày cấp:………………………..………………………………….…………………

Nơi cấp:………………………………………………………………………………..
Lớp:……………………………………………………………………………………..

Mã số SV:………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………….……………. Email:……………………………………

Họ và tên, SĐT cha:……………………………………………………………………

Họ và tên, SĐT mẹ:…………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú (hộ khẩu):…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên xác nhận nội dung:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 


TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc nghỉ học do

 

Kính gửi: - Phòng Công tác học sinh-sinh viên;

- Giáo viên chủ nhiệm/ Giáo viên bộ môn.


Học sinh, sinh viên: ………………………………… Mã SV: ………………

Lớp: .................

Nay em làm đơn này kính xin Thầy/cô cho phép được nghỉ học tập với nội dung sau:

Số ngày được nghỉ học: …………….. (ghi bằng số);..................... (ghi bằng chữ).

Thời gian nghỉ:……………………………………………………………………….
do:...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chứng từ kèm theo (cụ thể: giấy y tế nếu bị bệnh, tai nạn giao thông, thiên tai, hỏa hoạn):

…….........................................................................................................................................

Trân trọng ./.

PHÒNG CTCT HSSV

GVCN /GVBM

HỌC SINH, SINH VIÊN

P.Trưởng phòng

(Chữ ký, ghi họ tên )

(Chữ ký, ghi họ tên)

 

 

Ngày …./…./ 202..

 

         

 Xác nhận của Trưởng, Phó lớp
(Chữ ký, ghi họ tên) Ngày ……/…../202…