Phòng Công tác HSSV

Phó trưởng phòng -Phụ trách phòngVũ Văn Phương

Điện thoại: 08.6281.8696 - Line: 108

 E-mail : cthssv@cdhanghai.edu.vn

 Chức năng : Phòng công tác học sinh-sinh viên có chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh-sinh viên nhằm đảm bảo cho học sinh-sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong các mặt sau :

- Tổ chức quản lý , rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh-sinh viên

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh-sinh viên

- Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh-sinh viên

Nhiệm vụ : Phòng công tác học sinh-sinh viên có những nhiệm vụ chính sau đây:

1.- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện và quản lý học sinh-sinh viên

2.- Theo dõi, giúp đỡ học sinh-sinh viên tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học, quản lý học sinh-sinh viên ở khu nội trú và theo dõi học sinh-sinh viên ngoại trú

3.- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh-sinh viên

4.- Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh-sinh viên

5.- Kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh-sinh viên

6.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng

7.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng

1          VĂN PHƯƠNG                        Phó trưởng phòng

2          TRẦN MẠNH LINH                       Nhân viên

3          HOÀNG MINH KHÁNH                 Nhân viên

4          NGUYỄN IPA                                 Nhân viên

5          PHẠM THU HÀ                             Nhân viên

TIN TỨC