Đoàn Thanh Niên

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II
LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024
TT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Vũ Văn Phương Bí thư
2 Nguyễn Duy Quốc Thái Phó bí thư
3 Nguyễn Khánh Thông Ủy viên
Ban Thường vụ
4 Lê Yến Thanh Ủy viên
Ban Chấp hành
5 Lê Ngọc Sơn Ủy viên
Ban Chấp hành
6 Lương Thịnh Ủy viên
Ban Chấp hành
7 Bùi Văn Tấn Ủy viên
Ban Chấp hành
8 Nguyễn Hoàng Phi Ủy viên
Ban Chấp hành
9 Nguyễn Lê Minh Trí Ủy viên
Ban Chấp hành

TIN TỨC