Phòng đào tạo

Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Ninh

Điện thoại: 028.628.19.263/ 028.628.18.708 

E-mail : cdhanghai.edu.vn@gmail.com 

- Chức năng : Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý công tác đào tạo. 

- Nhiệm vụ : Phòng đào tạo có những nhiệm vụ chính sau đây : Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong điều lệ cao đẳng nghề do Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Ban hành kèm theo Quyết định số 02/ 2007/ QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm:

1.- Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường; - Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; - Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

 - Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

 - Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

2.- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

3.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng. 

1

Nguyễn Ngọc Ninh

 Phó trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Ngọc Thắm

 Phó trưởng phòng

3

Tạ Thị Minh Thư

4

Lê Thị Thủy

5

Nguyễn Hữu Lưu

6

Đặng Thị Ly

7

Trần Thị Xuyến

8

Phạm Thị Thu Hà

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nguyễn 
Điện thoại: 028.628.19.263/ 028.628.18.708
E-mail : cdhanghai.edu.vn@gmail.com

TIN TỨC