Biểu mẫu hồ sơ nhập học

A.    Hồ sơ dự tuyển Cao đẳng - Trung cấp

.1.   Bìa Hồ Sơ Dự Tuyển

.2.   Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển   

B.     Hồ sơ dự tuyển Cao đẳng liên thông

.1.   Bìa Hồ Sơ Dự Tuyển   

.2.   Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển   

C.     Hồ sơ nhập học Cao đẳng - Trung cấp

.1.   Bìa Hồ Sơ Nhập Học   

.2.   Don Xin Hoc   

.3.   Lý Lịch Học viên Nhập học 2023   

D.    Hồ sơ nhập học Cao đẳng liên thông

.1.   Bìa Hồ Sơ Nhập Học   

.2.   Don Xin Hoc   

.3.   Lý Lịch Học viên Nhập học 2023   

E.     Hồ sơ sơ cấp nghề

.1.    Bìa Hồ Sơ Nhập Học

.2.    Don Xin Hoc

.3.    Lý Lịch Học viên Nhập học 2023

.4.    Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển