Xem điểm

­ DIEM THI TN CHINH TRI T3-2015

DIEM TONG KET LOP KTDN5     DIEM TONG KET LOP KTDN5 NĂM 2014-2015

DIEM TONG KET LOP QTVTB5    DIEM TK LOP QTKDVTB5 NĂM 2014-2015

DIEM TONG KET LOP DKTB5A    DIEM TK LOP DKTB5A NĂM 2014-2015

DIEM TONG KET LOP DKTB5B     DIEM TK LOP DKTB5B NĂM 2014-2015

DIEM TONG KET LOP DKTB5C     DIEM TK LOP DKTB5C NĂM 2014- 2015

DIEM TONG KET LOP DTT2          DIEM TK LOP DTT2 NĂM 2014-2015

DIEM TK LOP KMTTT5A                 DIEM TK LOP KTMTT5A NĂM 2014-2015

DIEM TK LOP KMTTT5B                  DIEM TK LOP KTMTT5B NĂM 2014-2015

DIEM TK LOP KTDN6                       DIEM TK LOP KTDN6 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTMTT6A                 DIEM TK LOP KTMTT6A NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTMTT6B                  DIEM TK LOP KTMTT6B NAM 2014-2015

DIEM TK LOP QTVTB6                     DIEM TK LOP QTKDVTB6 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP SCMTT4

DIEM TK LOP DKTB6A                   DIEM TK LOP DKTB6A NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB6B                     DIEM TK LOP DKTB6B NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB6C                    DIEM TK LOP DKTB6C NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DTT3                          DIEM TK LOP DTT3 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTMTT7A                 DIEM TK LOP KTMTT7A NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTMTT7B                 DIEM TK LOP KTMTT7B NAM 2014-2015

DIEM TK LOP QTVTB7                   DIEM TK LOP QTKDVTB7 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP SCMTT5                   DIEM TK LOP SCMTT5 NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB7A                  DIEM TK LOP DKTB7A NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB7B                  DIEM TK LOP DKTB7B NAM 2014-2015

DIEM TK LOP DKTB7C                  DIEM TK LOP DKTB7C NAM 2014-2015

DIEM TK LOP KTDN7                   DIEM TK LOP KTDN7 NAM 2014-2015 hoc phat am tieng anh chuan

ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 – 2016. FILE ĐÍNH KÈM

KHÓA 6: NĂM HỌC 2015 – 2016

lop-dien-tau-thuy-3                                   lop-dieu-khien-tau-bien-6a                    lop-dieu-khien-tau-bien-6b

lop-dieu-khien-tau-bien-6c                    lop-khai-thac-may-tau-thuy-6a             lop-khai-thac-may-tau-thuy-6b

lop-ke-toan-doanh-nghiep-6                 lop-quan-tri-van-tai-bien-6                    lop-sua-chua-may-tau-thuy-4

KHÓA 7: NĂM HỌC 2015 – 2016

lop-dieu-khien-tau-bien-7a                    lop-dieu-khien-tau-bien-7b                    lop-dieu-khien-tau-bien-7c

lop-khai-thac-mat-tau-thuy-7b             lop-ke-toan-danh-nghiep-7                   lop-khai-thac-may-tau-thuy-7a

lop-quan-tri-van-tai-bien-7                    lop-sua-chua-may-tau-thuy-5

KHÓA 8: NĂM HỌC 2015 – 2016

lop-dieu-khien-tau-bien-8a                    lop-dieu-khien-tau-bien-8b                    lop-khai-thac-may-tau-thuy-8

lop-quan-tri-van-tai-bien-8                    lop-cong-nghe-che-tao-vo-5

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2016 (FILE ĐÍNH KÈM)

ket-qua-thi-tot-nghiep-t9-2016

ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC2016 – 2017. FILE ĐÍNH KÈM

Khóa 7:

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7A                    diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7B

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7C                     diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT7A

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT7B                  diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTDN7

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB7                    diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop SCMTT5

Khóa 8:

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop CNCTV5                     diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB8A

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB8B                    diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT8

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB8

Khóa 9:

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT9                    diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB9

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB9

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 9 NĂM 2017

DS SINH VIEN TN VA KO TN

ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 (FILE ĐÍNH KÈM)

KHÓA 7:

lop  ktdn7                              lop qtvtb7

lop dktb7a                             lop dktb7b

lop dktb7c                             lop sccmtt5

KHÓA 8

lop dktb8a                            lop dktb8b

lop ktmtt8                             lop qtvtb8                               lop vo 5

KHÓA 9

lop dktb9                                lop ktmtt9                                lop qtvtb9

ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 (FILE ĐÍNH KÈM)

Khóa 8

Lop CD Cong nghe che tao vo 5                                     Lop CD Dieu khi tau bien 8 Nha Trang

Lop CD Ddieu khien 8A                                                  Lop CD Dieu khien 8B

Lop CD Dieu khien tau bien 8 Da Nang                      Lop CD Khai thac may 8 Da Nang

Lop CD Khai thac may 8                                                  Lop CD Quan tri van tai bien 8

Khóa 9

Lop cd dieu khien tau bien 9                                   Lop CD Quan tri van tai bien 9                                  Lop Khai thac may tau thuy 9

Khóa 10

LOP CD CAT GOT KIM LOAI 1                                                  LOP CD DIEU KHIEN TAU BIEN 10

LOP CD KHAI THAC MAY TAU THUY 10                              LOP CD QUAN TRI VAN TAI BIEN 10

ĐIỂM TỔNG KẾT học kỳ I NĂM HỌC 2018 – 2019 (FILE ĐÍNH KÈM)

Khóa 9

LOP CD DIEU KHIEN TAU BIEN 9                      LOP CD KHAI THAC MAY TT9

LOP CD QUAN TRI VAN TAI BIEN 9

Khóa 10

LOP CD DIEU KHIEN TAU BIEN 10                    LOP CD KHAI THAC MAY TT 10

LOP CD QUAN TRI VAN TAI BIEN 10

Khóa 11

LOP CD DIEU KHIEN TAU BIEN 11                     LOP CD KHAI THAC MAY TT 11

LOP CD QUAN TRI VAN TAI BIEN 11

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ KHÓA 9

diem TN chinh tri k9.

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP KHÓA 4 NGHỀ LTMMT , ĐCN VÀ ĐKTB

diem thi TN k4 nghe an

diem TN cdk8-tcdktb4.

SANH SÁCH SINH HSSV TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 10/2020, (CÓ FILE ĐÍNH KÈM)
DS TOT NGHIEP