Thông báo V/v thủ tục cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên HSSV các lớp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Khóa 4 và các khóa trước dự thi Kỳ thi tháng 09/2014

            CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI 

                            __________

Số:06 TB/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                   TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v thủ tục cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên HSSV các lớp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Khóa 4 và các khóa trước dự thi Kỳ thi tháng 09/2014
__________________

Để chuẩn bị cho công tác làm bằng tốt nghiệp chính xác, kịp thời.

Phòng đào tạo thông báo đến HSSV các lớp CĐN Khóa 4các lớp khóa 1,2,3

về thi lại tốt nghiệp kỳ thi tháng 09/2014 như sau:

I. Quy định nộp ảnh: 1. Nộp 02 ảnh (4 x 6)

– Ảnh màu chụp giống ảnh làm hộ chiếu phong nền màu trắng ảnh chụp trên giấy lụa loại tốt, không dùng ảnh chụp lấy ngay, không được mặc áo thun, áo không cổ, để râu khi chụp hình.

– Sau ảnh ghi họ và tên, ngày sinh, nơi sinh (ghi đúng theo khai sinh)

– Cho vào bì thư bên ngoài ghi rõ:

* Họ và tên……………       Ngày tháng năm sinh………..

* Nơi sinh (ghi Tỉnh theo đúng giấy khai sinh)………….

* Lớp:…………………..   Điện thoại: …………………

* Quê quán………………………………………………

2. Lệ phí 70.000đ (nộp tại phòng Kế toán tài chính)

III. Thời gian, địa điểm nhận nộp ảnh và nhận bằng tốt nghiệp:

–   Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2014 tại Phòng đào tạo.

–   Yêu cầu tất cả HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo này.

–   Nếu quá thời hạn trên sinh viên không hoàn thành thủ tục thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Trần Thị Thu Hường

chuan