Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 4682/KH-CHHVN ngày 30/12/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức giáo dục pháp luật trật tự An toàn giao thông và cuộc thi tìm hiểu về pháp luật năm An toàn Giao thông, thực hiện nội dung công văn số 1351/CHHVN-TCCB của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 14/04/2014 về việc tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch phổ biển, giáo dục pháp luật năm 2014. Sáng ngày 1/12/2014, tại hội trường trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2014” nhằm tuyên truyền giaó dục và phổ biển pháp luật An toàn giao thông đường bộ và đường thủy cho CBVC và Sinh viên học sinh nhà trường do Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường phối hợp tổ chức.

Tham dự cuộc thi có TS. Trương Thanh Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, Ban Giám hiệu, các phòng chức năng, Đoàn thanh niên cùng toàn thể CB, NV, SV trong Nhà trường.

1

Toàn cảnh cuộc thi “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2014”

Cuộc thi “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2014” được diễn ra từ ngày 1/12/2014 đến ngày 11/12/2014 với các nội dung như: cùng nhau cam kết chấp hành Luật giao thông và các quy định của Đảng, Nhà nước về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông; rung chuông vàng; kỹ năng tuyên truyền. Kết thúc Hội thi, Nhà trường sẽ chọn ra 2 đội có tiết mục hay nhất vào biểu diễn ở đêm hội giao lưu và tuyên tuyền an toàn giao thông tổ chức ngày 19/12/2014 tại trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh.

2

TS. Trương Thanh Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường ký cam kết chấp hành Luật giao thông

3

Đại diện các Thầy, Cô trong trường ký cam kết chấp hành Luật giao thông

4SV nhà trường cùng nhau cam kết chấp hành Luật giao thông.