Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lớp học tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014

Based on self-control tasks of implementing the 2014 and decided to sign Date 05/06/2014 1001/CDNHHTP.HCM number of training criteria, criteria for accreditation CDN, training programs in 2014. morning of 6/24/2014, quality Assurance Division of the Training College Maritime City. Ho Chi Minh class self organization of quality vocational classrooms in 2014 at number 16. Attending School Managing Committee representatives and all the teachers, the school staff.

kdcl
Master Nguyen Van Tien – Vice Rector opening speech class self-testing

Through the school, staff, teachers, school staff understand the system of criteria and standards for quality inspection training program and self-realization process quality control training, assess strengths, limitations of training programs, training activities of the school as well as raise awareness about the importance of self-accreditation of vocational training, clarify roles and responsibilities of each individual in ensure the quality of vocational training in the whole school, to help improve the quality and progress to build strong comprehensive schools, prestige and brand the university.

Căn cứ vào nhiệm vụ tự kiểm định của trường năm 2014 và thực hiện quyết định số 1001/CĐNHHTP.HCM kí ngày 5/6/2014 về việc tập huấn các tiêu chí, tiêu chuẩn tự kiểm định trường CĐN, chương trình đào tạo năm 2014. Sáng ngày 24/6/2014, Phòng Đảm bảo chất lượng Đào tạo của trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lớp học tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014 tại phòng học số 16. Tham dự buổi học có đại diện ban Giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô, CBCNV Nhà trường.

kdcl
Thạc sĩ Nguyễn Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc lớp học tự kiểm định

Thông qua buổi học, cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường hiểu được Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình Đào tạo và Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng đào tạo, đánh giá điểm mạnh, điểm hạn chế của chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo của Nhà trường cũng như việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề, làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo chất lượng dạy nghề trong toàn trường, giúp trường nâng cao chất lượng, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu Nhà trường.