THÔNG BÁO Vv SINH VIÊN NHẬN TIỀN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

anh thong bao (2)