THÔNG BÁO VV ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ KHOA 5, LỚP LTĐKTB 3, THÁNG 03/2015

THONG BAO THI LAI TOT NGHIEP CHINH TRI THANG 3 NAM 2015