THÔNG BÁO V/V CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ SINH VIÊN KHÔNG THAM GIA BIỂU TÌNH

22