THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH VIÊN NHẬN BỔ SUNG TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

thong-bao-gui-a-phuong-1