THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THẺ SINH VIÊN

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  NGHỀ HÀNG HẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TB-CĐNHHTPHCM-HSSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc làm thẻ sinh viên

            Để thực hiện đúng Nội quy của Nhà trường về việc sinh viên khi đến trường phải đeo thẻ sinh viên.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc làm thẻ sinh viên như sau:

  1. Đối tượng:

–         Toàn thể sinh viên khóa 8

–         Sinh viên khoá 6 và khoá 7  có nhu cầu làm lại thẻ sinh viên do bị mất thẻ hoặc thẻ bị mờ

  1. Hồ sơ làm thẻ sinh viên gồm:

–         01 tấm hình 2 x 3 (phía sau hình ghi: Họ và tên, lớp)

–         Đóng lệ phí mua dây đeo thẻ: 6.000/SV đ (sáu ngàn đồng)

Ghi chú: Những sinh viên có nhu cầu làm thẻ sinh viên kết hợp với thẻ ngân hàng thì nộp thêm:

–         01 tấm hình 3 x 4 (phía sau hình ghi: Họ và tên, lớp, mã số sinh viên)

–         01 chứng minh nhân dân photo

Lớp trưởng thu hình và giấy CMND photo nộp về phòng Công tác HSSV (Thầy Lập) trước ngày 17 tháng 11 năm 2015.

Đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:

–       BGH (để báo cáo);

–       Sinh viên các lớp (để thực hiện);

–      Lưu CT HSSV, VT.

TL HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Lê Văn Lập

­