THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỊCH HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC MÔN GDQP – AN NINH

thong bao 29 ­