Thông báo tuyển sinh năm 2015

Admission: College – Vocational – Vocational Profile

Training Objectives

Capable of work and self-employment occupational training in the maritime transport sector, maritime services, shipbuilding, ship repair and other industries in the national economy.

THE JOB TRAINING ( College, Vocational School):

01- Controls ship
02- Exploiting machine ships
03- Business Administration shipping
04- Repair of ships
05- Electric Ship
06- Electrical industry
07- Business Accounting
08- Manufacturing technology for ships’ hulls
09- Building Technology
10- Water Works Building
11- Computer Network Administration (College)

Do not hire female career: Controls ship (01); Exploiting machine ships (02)

A – Career Colleges B – VOCATIONAL
Training time: 36 months
Conditions for recruitment:
Graduates – High School or equivalent
Eligibility:
Points summarize the course of the year high school or equivalent
Recruitment time:

– receipt time: From the announcement date
– Admission time:
* Session 1 admission date is 31/07/2014Du: Date 09/05/2014
* Session 2 admission date is 01/08/2014Du date: 09/06/2014 school enrollment continuously through December 12/2014
Upon graduation Degree:
 College Degree
Training time: 24months, 27 months
Conditions for recruitment:

* Graduates – High School or equivalent: Learn 24 months
* Students not Graduates – High School,completion of grade 12 high school programs:Learn 27 months (24 months + 03 months of culture)
Eligibility:
Point 2 transcripts Mathematics, physics class 12 (high-school)
Recruitment time:Receipt time: From the announcement date.Time selection: The school will recruit continuous
Upon graduation Degree:Vocational

C- Continuous training

1/ CONTACT INFORMATION ON VOCATIONAL COLLEGE 2/ CONTACT INFORMATION ON VOCATIONAL
Training time:From 12 months to 15 months
Upon graduation Degree:
College Degree
Conditions for recruitment:

– Students Vocational Graduate, graduate level professional occupations.
– Graduate students are graded fairly soon after graduating from recruit
-Graduates rated as moderate must have at least 1 year work associated with professional training new entrants
– For students graduating from corporate-level program to complete before switching professions collaborative learning (learning time, depending on the job: 2 to 3 months)
Eligibility:Good scores vocational secondary, vocational
Training time:03 tháng đến 18 tháng theo bằng cấp xét tuyển
Upon graduation Degree:Vocational
Conditions for recruitment:

– Student graduates – High School.
– Graduate vocational training
The vocational training :
01- Controls ship
02- Exploiting machine ships
Eligibility :
Test scores vocational training ends.
Recruitment time: Receipt time: From the announcement date until full admission criteria.
Organize training:
 School during the day, evening (including Saturday, Sunday)at school or at the link unit training.

D – Primary job – Recruitment

* The vocational education and training time: 21 – 24 week

01. Controls ship

02. Tapping machine ships

03. Maritime Stewards

04. Maritime Reception

05. Stewards restaurants – hotels

* Conditions candidates: Students TN – Secondary or equivalent. Do not hire female career: Control ship (01); Exploitation of marine machinery (02)

* Eligibility: TN Secondary School – Secondary Transcript

* Time submissions: From the date of notification

* Time Admission: Regular Admission (on each round until all targets).

D-APPLICATIONS

Release profile at: 232 – Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City or in the form of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (Print form from the Web site: cdhanghai.edu.vn → Careers → birth records enrollment form)

Recipients Profile: Training Department

Admission Profile submitted directly or sent by post

Register online profile at: cdhanghai.edu.vn → → Apply Online Admissions

Note:

– Matriculation Results posted at school or on the school’s website.

– Recruitment notices are sent directly to students by post

E-REGIME OF PRIORITY:

– Tuition public under current regulations.

– Students are graded academic Pretty, Good of the 2013-2014 year will be admitted to the School Semester 1 scholarship with scholarship amount is 100% of the scholarship classifies students achieve academic;

– The ship control technology, computer Mining Ship, Manufacturing Technology, ships’ hulls, Electric Ship, Ship Repair exempted 70% of tuition;

– Students learn to contact higher levels (secondary, college, university) under current regulations;

– Students enjoy school formal at the policies of the students as prescribed;

– Students are arranged far in dormitories;

– Graduates introduced the interview to find employment in the shipping companies, shipping services, the new shipyard, ship repair, and businesses in foreign countries (see the list recruitment agencies posted on the school’s web site).

F-FORM ADMISSION RECORDS:

Please download the latest application page:

Online enrollment here

For more information please contact:

address: 232 Nguyen Van Huong – ward Thao Dien – 2 dist –HCM city
Phone: 08 62818708 – 08 62819263

[fu-upload-form title=”Send enrollment records”]
[input type=”text” name=”post_title” description=”title” multiple=””]
[textarea name=”post_content” description=”Information for Candidates (Name, year of Birth, phone,Email)
“]
[input type=”file” name=”photo” description=”File Profile” multiple=””]
[input type=”submit” value=”Send”]
[/fu-upload-form]

Xét tuyển: Cao đẳng nghề – Trung cấp nghề – Sơ cấp nghề

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đủ năng lực làm việc và tự tạo việc làm theo nghề đào tạo trong ngành vận tải biển, dịch vụ hàng hải, đóng mới, sửa chữa tàu biển và các ngành nghề khác trong nền kinh tế quốc dân.

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO ( Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề):

01- Điều khiển tàu biển
02- Khai thác máy tàu thủy
03- Quản trị kinh doanh vận tải biển
04- Sửa chữa máy tàu thủy
05- Điện tàu thủy
06- Điện công nghiệp
07- Kế toán doanh nghiệp
08- Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
09- Kỹ thuật xây dựng
10- Xây dựng công trình thủy
11- Quản trị mạng máy tính (Cao đẳng)

Không tuyển nữ nghề: Điều khiển tàu biển (01); Khai thác máy tàu thủy (02)

A – CAO ĐẲNG NGHỀ B – TRUNG CẤP NGHỀ
Thời gian đào tạo: 36 tháng
Điều kiện dự tuyển:
Học sinh TN – THPT hoặc tương đương
Tiêu chí xét tuyển:
Điểm tổng kết các môn học của các năm THPT hoặc tương đương
Thời gian tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo
– Thời gian xét tuyển:
* Đợt 1 đến ngày 31/07/2014Dự kiến nhập học: ngày 05/09/2014
* Đợt 2 từ ngày 01/08/2014Dự kiến nhập học: từ ngày 06/09/2014 Nhà trường tuyển liên tục đến hết tháng 12/2014
Bằng cấp khi TN:
Bằng Cao đẳng nghề
Thời gian đào tạo: 24 tháng, 27 tháng
Điều kiện dự tuyển:

* Học sinh TN – THPT hoặc tương đương: Học 24 tháng
* Học sinh chưa TN – THPT, hoàn thành chương trình lớp12 THPT: Học 27 tháng (24 tháng + 03 tháng văn hóa)
Tiêu chí xét tuyển:
Điểm học bạ 2 môn Toán, Lý lớp 12 (THPT)
Thời gian tuyển:Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báoThời gian xét tuyển: Nhà trường sẽ xét tuyển liên tục
Bằng cấp khi TN: Bằng Trung cấp nghề

C- ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

1/ LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ 2/ LIÊN THÔNG LÊN TRUNG CẤP NGHỀ
Thời gian đào tạo:Từ 12 tháng đến 15 tháng
Bằng cấp khi TN:
Bằng Cao đẳng nghề
Điều kiện dự tuyển:

Học sinh TN TCN, TN TCCN
– Học sinh TN xếp loại khá được tuyển ngay sau khi TN
– Học sinh TN xếp loại TB phải có ít nhất 1 năm làm công việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được dự tuyển
– Đối với học sinh TN TCCN phải hoàn thành chương trình chuyển đổi nghề trước khi học Liên Thông (thời gian học tùy theo từng nghề: từ 2 đến 3 tháng)
Tiêu chí xét tuyển:Điểm thi TN TCN, TCCN (điểm LT, TH nghề)
Thời gian đào tạo:03 tháng đến 18 tháng theo bằng cấp xét tuyển
Bằng cấp khi TN:
Bằng Trung cấp nghề
Điều kiện dự tuyển:

– Học sinh TN – THPT
– Học sinh TN Sơ cấp nghề, CNKT
Các nghề đào tạo :
01- Điều khiển tàu biển
02- Khai thác máy tàu thủy
Tiêu chí xét tuyển :
Điểm kiểm tra kết thúc Sơ cấp nghề, CNKT (điểm LT, TH nghề)
Thời gian tuyển: Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến khi xét tuyển đủ chỉ tiêu
Tổ chức đào tạo:
Học vào ban ngày, buổi tối (kể cả thứ bảy, chủ nhật) tại trường hoặc tại các đơn vị liên kết đào tạo

D – SƠ CẤP NGHỀ – XÉT TUYỂN

* Các nghề đào tạo và thời gian đào tạo: 21 – 24 tuần

01. Điều khiển tàu biển

02. Khai thác máy tàu thủy

03. Tiếp viên hàng hải

04. Lễ tân hàng hải

05. Tiếp viên nhà hàng – khách sạn

* Điều kiện dự tuyển: Học sinh TN – THCS hoặc tương đương. Không tuyển nữ nghề: Điều khiển tàu biển (01); Khai thác máy tàu thủy (02)

* Tiêu chí xét tuyển: TN THCS – Học bạ THCS

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo

* Thời gian xét tuyển: Xét tuyển thường xuyên ( theo từng đợt đến khi đủ chỉ tiêu).

D- HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Phát hành hồ sơ tại: 232 – Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM hoặc theo mẫu của Bộ Lao động thương binh và xã hội (In mẫu từ trang Web: cdhanghai.edu.vn → Tuyển sinh→ Biểu mẫu hồ sơ tuyển sinh)

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo

Hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Đăng ký hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: cdhanghai.edu.vn → Tuyển sinh → Đăng ký online

Chú ý:

– Kết quả trúng tuyển được niêm yết tại trường hoặc trên trang Web của trường.

– Giấy báo trúng tuyển được gửi trực tiếp cho học sinh theo đường bưu điện

E- CÁC CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN:

– Học phí công lập theo quy định hiện hành.

– Học sinh có học lực xếp loại Khá, Giỏi của năm 2013-2014 khi trúng tuyển vào Trường sẽ được cấp học bổng học kỳ 1 với số tiền học bổng là 100% mức học bổng theo xếp loại học lực học sinh đạt;

– Các nghề Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu thủy, Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, Điện tàu thủy, Sửa chữa máy tàu thủy được miễn giảm 70% học phí;

– Học sinh được học liên thông lên cấp độ cao hơn (trung cấp, cao đẳng, đại học) theo quy định hiện hành;

– Học sinh học chính quy tại trường được hưởng các chế độ chính sách của học sinh sinh viên theo quy định;

– Học sinh ở xa được bố trí ký túc xá;

– Học sinh tốt nghiệp được giới thiệu tham dự phỏng vấn tìm việc làm tại các công ty vận tải biển, dịch vụ hàng hải, các nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu biển, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài (danh mục các đơn vị tuyển dụng đăng trên trang Web của nhà trường).

FMẪU HỒ SƠ TUYỂN SINH:

Download mẫu hồ sơ dự tuyển mới nhất:

Đăng ký tuyển sinh online tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng Đào Tạo – 232 – Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo điền, Q.2, TPHCM

ĐT: (08) 62818708; (08) 62819263 – DĐ: 0989.714.230; 0942.009.333
[fu-upload-form title=”Gửi hồ sơ tuyển sinh”]
[input type=”text” name=”post_title” description=”Tiêu đề” multiple=””]
[textarea name=”post_content” description=”Thông tin thí sinh (Họ tên, Năm sinh, số điện thoại,Email)
“]
[input type=”file” name=”photo” description=”File hồ sơ” multiple=””]
[input type=”submit” value=”Gửi hồ sơ”]
[/fu-upload-form]