Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng nghề điều khiển tàu biển cấp độ quốc tế

hinhlogo
HCM CITY MARITIME VACATIONAL COLLEGE
address: 232 Nguyen Van Huong – ward Thao Dien – 2 dist –HCM city
Phone: 08 62818708 – 08 62819263
Website: www.cdhanghai.edu.vn

 

ADMISSION NOTICE PROFESSIONAL GRADE COLLEGE
LEVEL CONTROL SHIP INTERNATIONAL

College Maritime Ho Chi Minh City is the General Department of Vocational Training – MOLISA trust tasked enrollment and pilot training system College achieve international standards with curriculum standards to be transferred from Malaysia.

 • Specifically:
    + Enrollment and vocational training: Controls ship.
    + Language of instruction: Bilingual (Vietnamese – Enghlish).
    + Training time: 3,5 years.
  + Degree after graduation:

 – College graduation diploma  “Controls ship”.
– The diploma is organized Diploma City & Guilds International, UK quality assessment and recognition of international quality.
1. Enrollment: 25 students /1 job.
2. Scope enrollment: country.
3. Object: As men have graduated from high school.
Admission Council recruitment organizations in the form of public interviews.
4. Students enjoyed Mode:
– Students are supported College tuition in 3.5 year follow international standards.
– Tuition fees prescribed by the state for ship control technology is 5,600,000 VND / year and are down 70% student tuition.
Students learn to contact higher levels according to current regulations;
Students enjoy school formal in the policies of the students as prescribed;
Students are located in remote hostels;
– Graduates are arranged employment on the domestic and international ship.
5. Time profile and start receiving:
– Get free Profile: From 04/01/2014 to 06/30/2014 (From 2nd to 6th).
– Opening Ceremony (tentative): 04/8/2014.

CONTACT TRAINING: 08. 6281.8708; 0989.714.230; 0942.009.333
SUPPORT FOR ADMISSION PROCEDURE.

                                                                      PRINCIPAL

                                                                                                                       (signed)

                          

                                                                                                     TS. TRƯƠNG THANH DŨNG

hinhlogo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI TPHCM
Địa chỉ: 232 Nguyễn Văn Hưởng – P.Thảo Điền – Q.2 – TPHCM
Điện thoại: 08 62818708 – 08 62819263
Website: www.cdhanghai.edu.vn

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ
ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN CẤP ĐỘ QUỐC TẾ

Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải thành phố Hồ Chí Minh được Tổng cục dạy nghề – Bộ LĐTB &XH tin tưởng giao nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo thí điểm hệ Cao đẳng nghề đạt tiêu chuẩn Quốc tế với chương trình đào tạo chuẩn được chuyển giao từ Malaysia.

 • Cụ thể:
    + Nghề tuyển sinh và đào tạo: Điều khiển tàu biển.
    + Ngôn ngữ giảng dạy: Song ngữ (Việt – Anh).
    + Thời gian đào tạo: 3,5 năm.
  + Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:

 – Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề “Điều khiển tàu biển”.
– Bằng tốt nghiệp Diploma được tổ chức quốc tế City&Guilds, Vương quốc Anh kiểm định chất lượng và công nhận đạt chất lượng quốc tế.
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 25 sinh viên /1 nghề.
2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.
3. Đối tượng: Là nam giới đã tốt nghiệp PTTH.
Hội đồng tuyển sinh tổ chức tuyển chọn dưới hình thức phỏng vấn công khai.
4. Chế độ Sinh viên được hưởng:
– Sinh viên được hỗ trợ học phí học Cao đẳng nghề trong 3,5 năm theo tiêu chuẩn Quốc tế.
– Học phí theo quy định của nhà nước đối với nghề Điều khiển tàu biển là 5.600.000 đ/năm và Sinh viên được giảm 70% học phí.
Sinh viên được học liên thông lên cấp độ cao hơn theo quy định hiện hành;
Sinh viên học chính quy tại trường được hưởng các chế độ chính sách của học sinh sinh viên theo quy định;
Sinh viên ở xa được bố trí ký túc xá;
– Sinh viên tốt nghiệp được bố trí việc làm trên các tàu trong nước và quốc tế.
5. Thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
– Nhận hồ sơ miễn phí: Từ ngày 01/04/2014 đến 30/6/2014 (Từ thứ 2 đến thứ 6).
– Khai giảng (dự kiến): 04/8/2014.

LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO: 08. 6281.8708; 0989.714.230; 0942.009.333
ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC.

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (đã ký)

                          

                                                                                                     TS. TRƯƠNG THANH DŨNG