THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH, PHÒNG KẾ HOẠCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI TP. HCM

0001 (1)