Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi/ tổ chức thi để cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sĩ quan Hàng hải

I/ Bồi dưỡng nghiệp vụ để thi cấp GCN KNCM:

 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM đại phó tàu từ 3000 GT trở lên
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ đại học; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 3;
 4. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng;

 

 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
 4. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng;

 

 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM đại phó tàu dưới 500 GT (hành trình gần bờ)
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
 4. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 24 tháng;

 

 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ đại học; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 3;
 4. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lến tối thiểu 24 tháng;

 

 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
 4. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên tối thiểu 24 tháng;

 

 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
 4. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kw tối thiểu 24 tháng;

 

II/ Tổ chức các khóa thi cấp GCN KNCM:

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM thuyền trưởng tàu từ 3000 GT trở lên
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Đã có có giấy chứng nhận KNCM mức trách nhiệm quản lý và đã đảm nhiệm chức danh Đại phó;
 3. b) Có Tiếng Anh hàng hải trình độ 3;
 4. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 12 tháng.

 

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Đã có có giấy chứng nhận KNCM mức trách nhiệm quản lý và đã đảm nhiệm chức danh Đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
 4. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 12 tháng.

 

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM thuyền trưởng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT và đại phó tàu dưới 500 GT (hành trình gần bờ)
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Đã có có giấy chứng nhận KNCM mức trách nhiệm quản lý và đã đảm nhiệm chức danh Đại phó tàu dưới 500 GT (hành trình gần bờ)
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
 4. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 24 tháng.

 

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM thuyền trưởng tàu dưới 50 GT hành trình gần bờ
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp trung học cơ sở;
 3. b) Hoàn thành chương trình huấn luyện ngắn hạn chuyên ngành điều khiển tàu biển và đạt kết quả thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp thì chỉ cần đạt kết quả thi.
 4. Điều kiện thời gian đi biển:

Có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng.

 

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Đã có có giấy chứng nhận KNCM mức trách nhiệm quản lý và đã đảm nhiệm chức danh Máy hai;
 3. b) Đạt Tiếng Anh hàng hải trình độ 3;
 4. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kw trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kw trở lên tối thiểu 12 tháng.

 

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng trở lên hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành điều khiển tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điêu khiển tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
 4. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
 5. a) Có thời gian thực tập được ghi nhận trong “Sổ ghi nhận huấn luyện” tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-II/1 của Bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu từ 500 GT trở lên, trong đó có ít nhất 06 tháng đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca AB;
 6. b) Trường hợp đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong trên tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ thì phải có ít nhất 06 tháng đi biển trên tàu từ 500 GT trở lên.

 

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
 4. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.

 

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng trở lên hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành khai thác máy tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
 4. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
 5. a) Có thời gian thực tập được ghi trong “Sổ ghi nhận huấn luyện” tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-III/1 của Bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kw trở lên trong đó phải có ít nhất 06 tháng đảm nhiệm chức danh thợ máy trực ca AB;
 6. b) Trường hợp đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kw thì phải có ít nhất 06 tháng đi biển trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kw trở lên.

 

 • Tổ chức thi để cấp GCN KNCM sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
 1. Điều kiện chuyên môn:
 2. a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp trở lên.
 3. b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
 4. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:

Có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kw trở lên.

 

III/ Hồ sơ đăng ký:

Phát hành hồ sơ tại: 232 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc in mẫu từ trang  Web: cdhanghai.edu.vn  _Tuyển sinh _Biểu mẫu hồ sơ _Hồ sơ Sĩ quan Hàng hải

Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm phát triển nguồn lực Hàng hải và Xuất khẩu lao động – 232 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh (Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).