Thông báo đăng ký thi lại tốt nghiệp

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       

Số:1261/CĐNHH-ĐT                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 7  năm 2014

                                                                                     THÔNG BÁO

V/v đăng ký thi lại tốt nghiệp của Học sinh – sinh viên Trung cấp, Cao đẳng nghề khóa 1, 2, 3 Tháng 9 năm 2014

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của trường năm học 2013 – 2014 và kế hoạch dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp Cao Đẳng Nghề khóa 4, Học sinh – sinh viên khóa 1, 2, 3 về dự thi lại tại trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà trường thông báo đến HSSV khóa 1, 2, 3 như sau:

1./  HSSV các khóa 1, 2, 3 trượt tốt nghiệp đăng ký thi lại tốt nghiệp viết đơn theo mẫu: “Đơn xin dự thi tốt nghiệp” nộp về phòng Đào tạo, nộp lệ phí thi tại phòng Kế toán – Tài chính  (mẫu đơn nhận tại phòng Đào tạo hoặc tải trên Website của trường có xác nhận của địa phương nơi cư trú)

Thời gian nộp đơn đăng ký thi lại: Từ ngày 01/08 đến ngày 29/08/2014.

2./ Sinh viên trả nợ môn học/ mô đun không phải viết đơn đăng ký thi. Các khoa Kinh tế, Điều khiển tàu biển, Cơ khí khai thác máy tàu thủy hoàn thành điểm học lại của sinh viên nợ môn, chuyển danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 29/08/2014.

3./ Kế hoạch thi tốt nghiệp dự kiến từ ngày 15/09  đến ngày 26/09/2014.

4./ Đề nghị các phòng khoa: Đào tạo, Kế toán – Tài chính, Đảm bảo chất lượng Đào tạo, Công tác Học sinh – sinh viên, Điều khiển tàu biển, Kinh tế, Cơ khí khai thác máy tàu thủy thông tin cho sinh viên – học sinh thi lại thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                         Ts. Trương Thanh Dũng