Một số điểm mới cơ bản trong giáo dục nghề nghiệp của Luật Giáo dục nghề nghiệp

                                                                              Cập nhật ngày: 18/12/2014

Luật giáo dục nghề nghiệp được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII thực sự tạo nên sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về sự đổi mới trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới căn bản của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Phạm Minh Huân giới thiệu tóm tắt nội dung cơ bản của Luật giáo dục nghề nghiệp

Một là: Đổi mới về cấp trình độ đào tạo trong giáo giục nghề nghiệp. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo 3 cấp trình độ, gồm: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
Hai là: Đổi mới về tên gọi của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng.
Ba là: Đổi mới về tổ chức, quản lý đào tạo. Việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo 3 phương thức: niên chế, tích lũy Mô-đun hoặc tích lũy tín chỉ.
Bốn là: Đổi mới về thời gian đào tạo. Thời gian đào tạo trung cấp đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở còn từ 1 đến 2 năm tùy theo ngành nghề đào tạo, người học không bắt buộc phải học văn hóa trung học phổ thông. Thời gian đào tạo sơ cấp tối thiểu là 300 giờ.
Năm là: Đổi mới về chương trình đào tạo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự chủ xây dựng chương trình đào tạo dựa trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không ban hành chương trình khung đối với từng nghề.
Sáu là: Đổi mới về danh hiệu đối với người học. Người tốt nghiệp cao đẳng được công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành.
Bảy là: Đổi mới về chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước ưu tiên cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị để đào tạo. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp không phân biệt công lập hay tư thục đều được tham gia đấu thầu, đặt hàng đào tạo; vay vốn ưu đãi từ chương trình, dự án trong và ngoài nước; tham gia chương trình bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý trong và ngoài nước bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước…
Tám là: Đổi mới về chính sách đối với người học. Miễn học phí cho đối tượng chính sách xã hội, người tốt nghiệp trung học cơ sở, người học các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; người học các ngành nghề chuyên môn, đặc thù. Những kiến thức, kỹ năng mà người học tích lũy được trong quá trình làm việc và kết quả các mô-đun, tín chỉ, môn học người học đã học, đã tích lũy được trong quá trình học tập được công nhận và không phải học lại. Người học thuộc đối tượng chính sách xã hội được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Chính sách đối với người học sau khi tốt nghiệp, được tuyển dụng, xếp lương…
Chín là: Đổi mới về chính sách đối với nhà giáo. Quy định rõ tên gọi, chức danh của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo đó nhà giáo trong trung tâm giáo giục nghề nghiệp, trường trung cấp được goi là giáo viên; nhà giáo trong trường cao đẳng được gọi là giảng viên. Chính sách tôn vinh, kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo.
Mười là: Đổi mới về chính sách đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp để tính thu nhập chịu thuế khi doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp…
Tin từ Tổng cục dạy nghề