Kế hoạch tổ chức hội thảo: ” Giới thiệu cơ sở đào tạo liên kết, trang thiết bị mô phỏng quốc tế với các doanh nghiệp”

photo

photo _1_