Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Hội nghị dân chủ sinh viên”


CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  1713 /KH-CĐNHHTPHCM

TP.HCM, ngày   04  tháng  11 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức diễn đàn “Hội nghị dân chủ sinh viên”

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường;

Nay Phòng Công tác học sinh sinh viên tổ chức Diễn đàn “ Hội nghị dân chủ sinh” như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tạo mối liện hệ giữa nhà trường và Sinh viên.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Sinh viên.

Giải đáp các thắc mắc của Sinh viên.

Sinh viên có cơ hội thẳng thắng bày tỏ quan điểm, thái độ, suy nghĩ… của mình.

II. NỘI DUNG

  1. Đối tượng tham gia:

– Ban giám hiệu Nhà trường

– Các bộ phận có liên quan

– Toàn thể sinh viên Nhà trường

2. Thời gian, địa điểm:

            Thời gian: 9g00 ngày 06/11/2015 (thứ 6).

            Địa điểm: Hội trường.

  1. Nội dung diễn dàn:

Diễn đàn tập trung xoay quanh việc giải quyết, ghi nhận tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của Sinh viên về các vấn đề sau:

– Cơ sở vật chất, cảnh quan chung nhà trường: phòng học, khu nội trú, phòng thực hành, điện, quạt ở các phòng học…

– Quy chế đào tạo, các chế độ chính sách.

– Các thủ tục hành chính, tác phong thái độ làm việc của các đơn vị, phòng ban trong Nhà trường trường.

– Chất lượng đào tạo, tác phong giảng dạy của Giáo viên trong trường.

III. Phương án thực hiện:

Phòng Công tác HSSV phối kết hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện chương trình.

– Các lớp lập danh sách sinh viên tham gia gửi về phòng Công tác HSSV trước 15g00 ngày 05/11/2015. Các Sinh viên tham gia diễn đàn được phép nghỉ học. (Riêng các lớp thi có thể tham gia sau khi thi xong).

– BCH Đoàn chuẩn bị 02 đồng chí làm thư ký, ghi biên bản, nội dung diễn đàn; 01 đồng chí làm nhiệm vụ dẫn chương trình, điều hành chương trình; 02 đồng chí phụ trách chuyển micro cho người có ý kiến.

– Phòng Quản trị chuẩn bị hội trường, khăn trải bàn.

BAN GIÁM HIỆU

Đã ký

 

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Đã ký

 

 

 

   

Phan Thị Thanh Hồng

Nơi nhận:

–    Cấp ủy, BGH (để báo cáo);

–    Các đơn vị (để thực hiện);

–    Lưu VT. HSSV

­