KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI                                   Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    

                                                                                                           TP.Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng  11 năm 2014

             KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

 Cho sinh viên các lớp Cao đẳng nghề khóa 5 và sinh viên thi lại

Lớp liên thông Điều khiển tàu biển 3

          Tổ chức: Tại Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM

         Tháng 12/2014

(Kèm theo Báo cáo số: 2033 ngày 25  tháng 11 năm 2014)

Giờ, Ngày thi Môn thi Hình Thức Địa điểm Giám thị
1. Môn thi Chính trị
 

7h00

Thứ 6

19/12/2014

Tốt nghiệp

Chính trị

Viết

120 phút

Phòng: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16.

Danh sách đính kèm

 

                                                                                                                           HỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                           Ts. Trương Thanh Dũng