Kế hoạch ôn thi Tốt Nghiệp ngành kinh doanh VTB

– Cô Giang: Môn đội tàu – Lý Thuyết và Thực hành: Sáng thứ 4

– Cô Thủy: Môn Thương vụ – Lý thuyết: Sáng thứ 3

– Cô nguyệt: Môn Thương vụ – Thực hành: Chiều thứ 3

– Thầy Trí : Môn Khai thác cảng – LT + TH : Sáng thứ 5

– Thầy Sơn : Môn quản trị doanh nghiệp : Chiều thứ 4

– Cô Hoành : Môn Đại lý vận tải và giao nhận : Sáng thứ 6