Hướng dẫn cài đặt sử dụng VSSID trên địa bàn

Điều kiện cần để khai báo, cần chuẩn bị:

1/ Thẻ BHYT: 10 ký tự cuối là mã số BHXH

2/ CMND hoặc CCCD: chụp ảnh 2 mặt

3/ Số điện thoại,

Ghi chú: Các em HSSV cài VssID trước ngày 28/5/2021

 

849_QLT -huong dan trien khai cai dat VSSID tai cac don vi tren dia ban TP

1388ubsigned-ề việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh