HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo; khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Trường;

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của Trường;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường;

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Cục Hàng hải Việt Nam về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng Trường;

8. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; Việc tuyển dụng quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; Thực hiện việc đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng Trường, nếu có. Nếu Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam để xem xét, quyết định.

Danh sách Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2017 – 2022

Stt Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Chức vụ Hội đồng Trường
1 Bà Trần Thị Thu Hường Trưởng phòng Đào tạo Chủ tịch Hội đồng
2 Ông Trương Thanh Dũng Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Ủy viên
3 Ông Trần Văn Tiến Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 Ông Lê Thanh Hà Phó Hiệu trưởng Ủy viên
5 Ông Nguyễn Văn Tiến Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo Ủy viên
6 Ông Nguyễn Hoàng Trưởng phòng HTQT&KHCN Ủy viên
7 Ông Nguyễn Văn Nguyễn Trưởng khoa Khai thác máy tàu thủy, Chủ tịch Công đoàn Ủy viên
8 Ông Nguyễn Đình Cung Duy Trưởng khoa Cơ bản Ủy viên
9 Ông Trần Quốc Việt PGĐ Trung tâm phát triển nguồn nhân lực Hàng hải và Xuất khẩu lao động Ủy viên
10 Ông Vũ Văn Phương Bí thư Đoàn thanh niên Ủy viên
11 Bà Tường Thị Hoa Kế toán trưởng Ủy viên
12 Ông Bùi Kim Hải Phó Trưởng khoa Khai thác máy tàu thủy Ủy viên
13 Ông Lê Văn Đức Công ty vận tải Dầu Phương Đông Việt Ủy viên
14 Ông Nguyễn Sơn Trà Công ty đầu tư môi trường Thăng Long Ủy viên
15 Ông Lưu Gia Thoại Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Thư ký Hội đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *