Training vessels

– Chức năng : là đơn vị thực hiện công tác thực hành kết hợp lao động sản xuất.

– Nhiệm vụ : Các tàu huấn luyện có những nhiệm vụ chính sau đây :

1.- Tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc huấn luyện thực hành cho học sinh- sinh viên kết hợp với vận tải hàng hoá trong và ngoài nước theo đúng quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam;

2.- Quản lý đội ngũ thuyền viên và học sinh – sinh viên thực tập trên tàu;

3.- Thực hiện đúng quy trình vận tải, điều lệ, chức trách thuyền viên,bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, tàu và hàng hóa trên tàu. Không gây ô nhiễm môi trường biển;

4.- Quản lý toàn bộ con tàu và tài sản trên tàu theo quy định của Nhà nước;

5.- Tham gia khai thác tàu có hiệu quả., thực hiện việc bảo quản bảo dưỡng thường xuyên theo quy định;

6.- Phối hợp với các phòng chức năng lập kế hoạch, giám sát việc sửa chữa duy tu, bảo dưỡng tàu theo định kỳ;

7.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

8.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.– Chức năng : là đơn vị thực hiện công tác thực hành kết hợp lao động sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *