Training Section

Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hường – Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải

Điện thoại: 08.6281.8708 – Line: 101/102

E-mail : dt@cdhanghai.edu.vn hoặc E-mail : tuyensinhcdhh@gmail.com

– Chức năng : Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý công tác đào tạo.

– Nhiệm vụ : Phòng đào tạo có những nhiệm vụ chính sau đây :

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong điều lệ cao đẳng nghề do Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Ban hành kèm theo Quyết định số 02/ 2007/ QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm:

1.- Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

2.- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

3.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

III- Danh sách CBCNV phòng Đào tạo :

1 Trần Thị Thu Hường  Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Ngọc Thắm  Phó trưởng phòng
3 Tạ Thị Minh Thư
4 Lê Thị Thủy
5 Nguyễn Hữu Lưu
6 Đặng Thị Ly
7 Trần Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *