Training Quality Management

Phụ trách phòng : Lê Xuân 

Điện thoại: 08.6281.8696 – Line: 109

Email: dbcl@cdhanghai.edu.vn

A.   Vị Trí Và Chức Năng:

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo là tổ chức tham mưu giúp Hiệu Trưởng quản lý về công tác khảo thí và kiểm định trong hoạt động đào tạo của Nhà Trường

B.     Nhiệm vụ và quyền hạn:

Phòng đảm bảo chất lượng đào tạo có những nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

1.     Về Khảo Thí:

1.1 – Xây dựng các quy chế, quy định về khảo thí trong nhà trường và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện;

1.2 – Chủ trì và phối hợp với các khoa, tổ môn, thẩm định và quản lý ngân hàng đề thi các hệ, các loại hình đào tạo Nhà trường được cấp phép;

1.3 – Tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả thi theo kế hoạch đã duyệt, phối hợp với phòng Đào Tạo và các đơn vị thực hiện;

1.4 – Quản lý, lưu trữ bài thi tốt nghiệp, gửi bản gốc kết quả thi về phòng Đào Tạo và bản sao đến các đơn vị có liên quan.

2.     Về Kiểm Định:

2.1 – Đầu mối trong việc quản lý, triển khai công tác kiểm định chất lượng đào tạo bao gồm: đánh giá trong, đánh giá ngoài;

2.2- Định kỳ tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, đánh giá hệ thống Quản lý chất lượng đào tạo trong Nhà trường. Hướng dẫn tự đánh giá cho các đơn vị trong trường và tổng hợp kết quả đánh giá và báo cáo các cấp theo quy định hiện hành;

2.3- Tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và các hoạt động khác của nhà trường.

2.4 – Chủ trì và phối hợp với phòng Hợp Tác Quốc Tế & Khoa Học Công Nghệ tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo liên quan đến lĩnh vực được phân công.

2.5 – Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu Trưởng.

2.6 – Quản lý đội ngũ cán bộ – viên chức của phòng; Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được Nhà trường giao;

2.7 – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.8 – Là ủy viên và ủy viên thường trực các Hội Đồng, các Ban.

–     Là ủy viên thường trực Hội đồng kiểm định chất lượng đào tạo của Nhà trường.

–     Là ủy viên một số Hội đồng, Ban khác khi được Hiệu Trưởng phân công.

C.   Cơ Cấu Tổ Chức

1.   Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được sử dụng con dấu của Trường khi lãnh đạo phòng ký văn bản thừa lệnh Hiệu Trưởng.

2.   Biên chế của phòng gồm có Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng và các cán bộ – nhân viên do Hiệu Trưởng quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp (của Trường được Bộ giao)

3.   Trưởng Phòng do Hiệu Trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó trưởng phòng do Hiệu Trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng.

4.   Nhiệm kỳ của Trưởng, phó phòng là 05 năm.

D.   Nguyên Tắc Hoạt Động

1.   Hiệu Trưởng điều hành hoạt động của Phòng thông qua Trưởng Phòng.

2.   Trưởng Phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ thủ trưởng; Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng và trước pháp luật về những công việc được phân công.

3.   Các Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng Phòng trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Phòng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trưởng Phòng, trước Hiệu Trưởng và trước pháp luật về phần việc đó.

4.    Viên chức trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng Phòng và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Phó Trưởng Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về phần việc được giao. Trong trường hợp BGH làm việc trực tiếp với Phó trưởng phòng và cán bộ – nhân viên thì Phó trưởng phòng và cán bộ – nhân viên có trách nhiệm thực hiện đồng thời báo cáo với Trưởng Phòng;

5.   Viên chức trong phòng có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức giúp việc hiệu trưởng, các bộ phận trong và ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

III-Danh sách CBNV:

STT Họ và tên Chức vụ
Lê Xuân P. Trưởng phòng
Tăng Thị Hiền
Đàm Mạnh Tiến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *