Student Affairs

Trưởng phòng : ThS. Phan Thị Thanh Hồng

Điện thoại: 08.6281.8696 – Line: 108

E-mail : cthssv@cdhanghai.edu.vn

– Chức năng : Phòng công tác học sinh-sinh viên có chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh-sinh viên nhằm đảm bảo cho học sinh-sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong các mặt sau :

– Tổ chức quản lý , rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh-sinh viên – Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh-sinh viên .

– Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh-sinh viên .

– Nhiệm vụ : Phòng công tác học sinh-sinh viên có những nhiệm vụ chính sau đây:

1.- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện và quản lý học sinh-sinh viên .

2.- Theo dõi, giúp đỡ học sinh-sinh viên tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học, quản lý học sinh-sinh viên ở khu nội trú và theo dõi học sinh-sinh viên ngoại trú.

3.- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh-sinh viên .

4.- Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh-sinh viên .

5.- Kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh-sinh viên .

6.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

7.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

Danh sách CBCNV phòng :

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Thị Thanh Hồng Trưởng phòng
2 Lê Văn Lập Phó trưởng phòng
3 Phạm Đình Minh
4 Lê Hồng Nhung
5 Vũ Quốc Đoàn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *