HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo; khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Trường;

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của Trường;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường;

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Cục Hàng hải Việt Nam về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng Trường;

8. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; Việc tuyển dụng quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; Thực hiện việc đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng Trường, nếu có. Nếu Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam để xem xét, quyết định.

Danh sách Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2017 – 2022

Stt Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Chức vụ Hội đồng Trường
1 ThS. Đinh Mạnh Cường Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn lực Hàng hải và xuất khẩu lao động Chủ tịch Hội đồng
2 TS. Trương Thanh Dũng Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Ủy viên
3 ThS. Nguyễn Văn Tiến Phó Bí thư đảng ủy, Trưởng Khoa Điều khiển tàu biển Ủy viên
4 ThS. Trần Văn Tiến Phó Hiệu trưởng Ủy viên
5 ThS. Lê Thanh Hà Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Ủy viên
6 ThS. Trần Thị Thu Hường Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Hoàng Trưởng phòng HTQT-KHCN Ủy viên
8 ThS. Nguyễn Văn Nguyễn Trưởng Khoa Khai thác Máy tàu biển Ủy viên
9 ThS. Nguyễn Đình Cung Duy Trưởng Khoa Cơ sở cơ bản Ủy viên
10 KS. Vũ Văn Phương Bí thư Đoàn thanh niên Ủy viên
11 CN. Tường Thị Hoa Phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính Ủy viên
12 KS. Nguyễn Kim Hoành Giảng viên Khoa Kinh tế Ủy viên
13 ThS. Lê Văn Đức Công ty vận tải Dầu Phương Đông Việt Ủy viên
14 TS. Nguyễn Sơn Trà Giám đốc Công ty đầu tư môi trường Thăng Long Ủy viên
15 ThS. Trần Mạnh Linh Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Ủy viên thư ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *