Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng:

Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh là cơ sở công lập đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng nghề , các kỹ thuật viên, nhân viên có trình độ trung cấp nghề , sơ cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp và các lọai hình đào tạo khác (theo quy định của luật giáo dục và luật dạy nghề ) trong các lĩnh vực ngành nghề: Kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ hàng hải thuộc hệ thống giáo dục Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ; đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai ứng dụng, chuyển giao khoa học – công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của ngành hàng hải và của toàn xã hội.

Nhà trường chịu sự quản lý trực tiếp của Cục Hàng hải Việt Nam- Bộ Giao thông vận tải, sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường Cao đẳng nghề, Trung học nghề và Dạy nghề, có tư cách pháp nhân và được sử dụng con dấu riêng.

*Nhiệm vụ :

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề t­ương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chư­ơng trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề đ­ược phép đào tạo.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp  bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải.

Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật , gồm :

– Tổ chức hoạt động vận tải biển trong và ngoài nước kết hợp với thực tập của học sinh,

– Tổ chức hoạt dịch vụ đại lý hàng hải cho đội tàu trường và các công ty vận tải biển trong và ngoài nước.

– Tổ chức các dịch vụ sửa chữa tàu thuỷ, điện, điện tử, cơ khí và cung ứng trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị giao thông vận tải…

– Tổ chức các hoạt động dịch vụ về bảo đảm an toàn hàng hải và về bảo vệ môi trường.

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình ngư­ời học nghề trong hoạt động dạy nghề.

8. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và ngư­ời học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

9. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

10. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

*Quyền hạn :

1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến l­ược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường cao đẳng nghề.

2. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.

3. Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trư­ờng theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống.

4. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch dạy nghề, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nư­ớc và nư­ớc ngoài nhằm nâng cao chất lư­ợng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.

5. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư­ xây dựng cơ sở vật chất của trư­ờng, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của trường.

6. Đư­ợc Nhà n­ước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

*Mục tiêu chung :

Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh là loại hình trường Cao đẳng nghề kinh tế – kỹ thuật đào tạo đa cấp, đa ngành, đa loại hình. Mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo cán bộ kinh tế- kỹ thuật có trình độ cao đẳng nghề , các kỹ thuật viên, nhân viên có trình độ trung cấp nghề , trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp nghề chuyên ngành hàng hải và các ngành nghề khác phục vụ cho nhu cầu về lao động của xã hội. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo, có khả năng phát triển toàn diện, có lòng yêu nước , có lý tưởng XHCN, ham hiểu biết và có năng lực học tập suốt đời, có tư duy sáng tạo, làm chủ chuyên môn được đào tạo, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội, với môi trường tự nhiên, có nếp sống lành mạnh và sức khoẻ tốt.

+ Đào tạo cao đẳng nghề, liên thông từ trung cấp nghề , trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng nghề các ngành nghề sau:

1.- Điều khiển tàu biển;

2.- Khai thác máy tàu biển;

3.- Sửa chữa máy tàu thủy;

4.- Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ;

5.- Điện tàu thủy;

6.- Điện công nghiệp;

7.- Tổ chức khai thác vận tải biển;

8.- Kế toán doanh nghiệp;

9.- Quản trị mạng máy tính;

10.- Các ngành nghề khác khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

+Đào tạo trung cấp nghề , liên thông từ sơ cấp nghề lên trung cấp nghề các ngành nghề sau:

1.- Điều khiển tàu biển;

2.- Khai thác máy tàu biển;

3.- Hàn;

4.- Lắp ráp vỏ tàu thuỷ;

5.- Sửa chữa máy tàu thủy;

6.- Điện tàu thủy;

7.- Điện công nghiệp;

8.- Chế tạo thiết bị cơ khí;

9.- Các ngành nghề khác khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

+Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp các ngành nghề sau:

1.- Điều khiển tàu biển;

2.- Khai thác máy tàu biển;

3.- Sửa chữa máy tàu thủy;

4.- Đóng mới, sửa chữa thân tàu thuỷ và các công trình nổi;

5.- Điện công nghiệp tàu thủy và dân dụng;

6.- Kinh tế vận tải biển;

7.- Kế toán doanh nghiệp;

8.- Công nghệ thông tin;

9.- Các ngành nghề khác khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

+Đào tạo sơ cấp nghề các nghề sau:

1.- Điều khiển tàu biển;

2.- Khai thác máy tàu biển;

3.- Hàn;

4.- lắp ráp vỏ tàu thuỷ;

5.- Sửa chữa máy tàu;

6.- Ðiện công nghiệp;

7.- Bếp trưởng tàu biển;

8.- Tiếp viên hàng hải;

9.- Lái xe cơ giới đường bộ;

10.- Các ngành nghề khác khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

+Đào tạo bổ túc nghề và bồi dưỡng nghiệp vụ hàng hải :

*Thực hiện theo giấy phép của Bộ GTVT, bao gồm :

1.- Sỹ quan quản lý boong dưới 3.000 GT;

2.- Sỹ quan quản lý máy dưới 3.000 KW;

3.- Sỹ quan vận hành boong, máy không hạn chế;

4.- Bổ túc nghề ( trái ngành ) boong, máy trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề;

5.- Thuỷ thủ trưởng tàu biển;

6.- Thợ máy chính tàu biển;

7.- Nâng cao lấy GCNKNCM Thủy thủ, thợ máy trực ca;

8.- Tiếng Anh chuyên ngành;

9.- Sử dụng cầu tàu;

10.- Huấn luyện và cấp các chứng chỉ;

– An toàn cơ bản;

– Ca nô cao tốc;

– Quản lý buồng lái;

– Bơi 300m;

– Chữa cháy nâng cao;

– Chăm sóc y tế;

– Kỹ năng làm việc trên bè cứu nạn, xuồng cứu nạn, xuồng cứu nạn cao tốc;

– Làm quen tàu dầu; tàu Gas; tàu chở khí hóa lỏng; tàu Khách; tàu khách RO-RO;

– Nâng cao tàu dầu; tàu Gas; tàu chở khí hóa lỏng; tàu Khách; tàu khách RO-RO;

– Đồ giải Radar; GOC/ROC; ARPA; Điều động tàu trong luồng hẹp; Hải Đồ điện tử

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *