Faculty of Vocational Teacher Training

Trưởng khoa: Hồ Sư Lượng-Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Điện thoại:  08.6281.8696 – Line:206

E-mail : spn@cdhanghai.edu.vn

A-Vị trí và Chức năng

Khoa Sư phạm dạy nghề là tổ chức tham mưu giúp Hiệu Trưởng quản lý về công tác nghiên cứu, xây dựng và lập kế hoạch tiến độ giảng dạy chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. Tổ chức thực hiện các công tác chuyên môn về đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề về lĩnh vực:

– Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên chưa đạt chuẩn, cấp chứng chỉ Sư phạm nghề.

– Bồi dưỡng kỹ năng nghề và kỹ năng dạy thực hành nghề.

– Nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật dạy nghề, phương pháp dạy nghề, sử dụng trang thiết bị dạy nghề.

– Tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên chuyên môn, cán bộ quản lý đào tạo cho các trường, các trung tâm dạy nghề.

– Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề, kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề với các nghề theo đề án.

B- Nhiệm vụ và quyền hạn: Khoa Sư phạm dạy nghề có những nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

1- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

1.1– Lập kế hoạch giảng dạy cho từng lớp theo kế hoạch chung của toàn Trường.

1.2– Lập kế hoạch sắp xếp, bố trí giáo viên giảng dạy các môn học phù hợp với trình độ khả năng và chuyên môn được đào tạo của từng người trình Hiệu trưởng duyệt để thi hành.

1.3– Sắp xếp giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc Khoa.

1.4 Sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp thuộc Khoa phù hợp với thời khóa biểu chung của toàn Trường.

1.5 Tổ chức giảng dạy và học tập trong Khoa theo đúng kế hoạch và thời khóa biểu đã được duyệt.

1.6 Quản lý, theo dõi giờ lên lớp của giáo viên trong Khoa. Quản lý sổ lên lớp các lớp thuộc Khoa.

1.7 Lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng trong Khoa, chọn giáo viên tham gia hội giảng cấp Trường.

1.8– Soạn, bổ sung, sửa đổi câu hỏi đáp án các đề thi, kiểm tra hết môn.

1.9– Tổ chức thực hiện việc thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Sinh viên- học viên. Thống kê, tập hợp kết quả (kèm theo bản gốc) gửi về phòng Đào tạo của Trường

1.10– Công tác thực tập, thăm quan nghề nghiệp cho Sinh viên- học viên :

1.11– Lập kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho Sinh viên-học viên của Khoa gửi về phòng Đào tạo trước kỳ thi 1 tháng.

1.12– Tổ chức thi tốt nghiệp cho Sinh viên- học viên của Khoa theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng duyệt. Thống kê, tập hợp kết quả thi tốt nghiệp (Kèm theo bản gốc) gửi về phòng Đào tạo để trình hội đồng thi tốt nghiệp Nhà trường xét công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên- học viên.

1.13– Tổ chức biên soạn cải tiến chương trình, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, các mô hình học cụ thể và đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập thuộc phạm vi Khoa quản lý.

1.14– Phân công giáo viên viết giáo trình các môn học.

1.15 Tổ chức hội thảo chuyên đề để nâng cao chất lượng dạy và học.

2- Công tác quản lý giáo dục sinh viên- học viên

2.1 Giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc khoa theo dõi, đánh giá về rèn luyện đạo đức, học tập của học sinh.

2.2– Hàng tháng Khoa tổng kết kết quả rèn luyện đạo đức, học tập của Sinh viên- học viên gửi về phòng Công tác Học sinh – sinh viên.

2.3– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho Sinh viên- học viên .

2.4– Đề xuất khen thưởng kỷ luật Sinh viên- học viên.

3- Công tác giáo viên, khoa học kỹ thuật và các công tác khác.

3.1 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên, bố trí giáo viên đi thực tập, thực tế, tự học để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

3.2 Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

3.3 Lập kế hoạch quản lý, sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo chuyên ngành của Khoa do Hiệu trưởng giao.

3.4 Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và xây dựng Trường.

3.5– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên-nhân viên của Khoa

3.6- Tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ theo ngành nghề đào tạo phục vụ các cá nhân, đơn vị ngoài trường có nhu cầu theo quy định của pháp luật

3.7 Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

4– Quản lý đội ngũ cán bộ-viên chức của Khoa theo quy định của pháp luật

5– Được tham gia các Hội đồng:

– Là ủy viên Hội đồng đào tạo của Nhà Trường; Hội đồng tuyển sinh; và một số Hội đồng khác khi được Hiệu Trưởng phân công

C- Danh sách CB-GV:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Hồ Sư Lượng Trưởng Khoa