DS HS-SV ĐẠT TỐT NGHIỆP CÁC LỚP SƠ CẤP

DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN ĐẠT TỐT NGHIỆP CÁC LỚP SƠ CẤP KHÓA 14, 17

Lớp Sơ cấp Khai thác máy tàu thủy 14

Lớp Sơ cấp Điều khiển tàu biển 17A, B

Có danh sách kèm theo: DS HS-SV DAT TOT NGHIEP