ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 (FILE ĐÍNH KÈM)

Khóa 8

Lop CD Cong nghe che tao vo 5                                                Lop CD Ddieu khien 8A

Lop CD Dieu khi tau bien 8 Nha Trang                                  Lop CD Dieu khien 8B

Lop CD Dieu khien tau bien 8 Da Nang                                 Lop CD Khai thac may 8 Da Nang

Lop CD Khai thac may 8                                                            Lop CD Quan tri van tai bien 8

Khóa 9

Lop cd dieu khien tau bien 9                   Lop CD Quan tri van tai bien 9                    Lop Khai thac may tau thuy 9

Khóa 10

LOP CD CAT GOT KIM LOAI 1                                                LOP CD DIEU KHIEN TAU BIEN 10

LOP CD KHAI THAC MAY TAU THUY 10                            LOP CD QUAN TRI VAN TAI BIEN 10