Đào tạo chính quy

[Download]

CT-TCN KY THUAT XD

CT-TCN QUAN TRI KDVTB

CT-TCN SUA CHUA MAY TT

CT-TCN XAY DUNG CTT

CT-TCN_KHAI THAC MTT

CT-TCN CNCT VO TT

CT-TCN DIEN CN[Download]

CT-CDN- KHAI THAC MTT

CT-CDN-CNCT VO

CT-CDN-DIEN CN

CT-CDN-KE TOAN DN

CT-CDN-QTKDVTB

CT-CDN-QTMMT

CT-CDN-SUA CHUA MTT

CT- KY THUAT XD

CT- XAY DUNG CTT

CT-CD DIEN TT[Download]

CT-SCN- TIEP VIEN HANG HAI

CT-SCN- TIEP VIEN NHA HANG KHACH SANSCN KHAI THAC MAY TAU

+ Đào tạo cao đẳng nghề các ngành nghề sau:

01- Điều khiển tàu biển
02- Khai thác máy tàu thủy
03- Quản trị kinh doanh vận tải biển
04- Sửa chữa máy tàu thủy
05- Điện tàu thủy
06- Điện công nghiệp
07- Kế toán doanh nghiệp
08- Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
09- Kỹ thuật xây dựng
10- Xây dựng công trình thủy

+Đào tạo trung cấp nghề các ngành nghề sau:

01- Điều khiển tàu biển
02- Khai thác máy tàu thủy
03- Quản trị kinh doanh vận tải biển
04- Sửa chữa máy tàu thủy
05- Điện tàu thủy
06- Điện công nghiệp
07- Kế toán doanh nghiệp
08- Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
09- Kỹ thuật xây dựng
10- Xây dựng công trình thủy

+Đào tạo sơ cấp nghề các nghề sau:

01. Điều khiển tàu biển
02. Khai thác máy tàu thủy
03. Tiếp viên hàng hải
04. Lễ tân hàng hải
05. Tiếp viên nhà hàng – khách sạn