DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2015

THÔNG BÁO

V/v sinh viên chưa hoàn thành học phí và đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT

của các lớp CĐN khóa 5 Và Khóa trước dự thi

 Kỳ thi tháng 09/2015

Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp môn Lý thuyết nghề, Thực hành nghề.

Căn cứ vào danh sách đủ điều kiện dự thi và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp sau khi đã đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và học phí (có danh sách kèm theo).

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên đã hoàn thành môn học nhưng chưa hoàn thành học phí và đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT như sau:

–         Các sinh viên CĐN Khóa 5 và các khóa trước dự thi đến trường để hoàn thành học phí và đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT hạn cuối đến trước 15h00 ngày 17/09/2015 (thứ 5).

–         Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách dự thi tốt nghiệp, sau thời gian trên nếu sinh viên nào không hoàn thành sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi tháng 09/2015.

Trân trọng thông báo!

DS SINH VIEN DU DK DU THI VA KHONG DU DK DU THI TOT NGHIEP THANG 9-2015 ­