DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 10/2020

KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CỦA CÁC LỚP CĐCGKL1, TCCGKL2AB, TCĐKTB5, TCQTVTB4 VÀ CÁC LỚP DỰ THI LẠI, CÓ DANH SÁCH KÈM THEO
DS TOT NGHIEP