Danh sach nợ học phí của khóa 04, 05 và 06 tính đến ngày 10/11/2014

Khóa 04

QTKD 4A               DKTB 4A                                DKTB 4B

QTKD 4B               DKTB 4C                                DTT 1

CTV 4                     KTM 4A                                  KTM 4B

Khóa 5

KTDN 5                  KTM 5A                              KTM 5B                     QTDN 5

DKTB 5A                 DKTB 5B                            DKTB 5C                   DTT 2

Khóa 6

DKTB 6B                DKTB 6C                             DTT 3                         KTDN 6

KTM 6B                     KTM 6A                           QTKD 6                     SCM 4

DKTB 6A chuan