Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực hàng hải giai đoạn đến năm 2020

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 4928/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực hàng hải giai đoạn đến năm 2020.

Theo đó, quan điểm của Đề án là tái cơ cấu đầu tư công kết hợp huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải; Phát triển mạnh vận tải biển, chú trọng khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước, tạo sự cân đối giữa vận tải biển với các phương thức vận tải khác, hiệu quả, cạnh tranh; Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu quan trọng, cấp bách với các mục tiêu cơ bản, dài hạn theo hướng phát triển bền vững; coi trọng khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hàng hải hiện có, kết hợp đầu tư mới để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực; gắn phát triển giao thông hàng hải với mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đổi mới thể chế chính sách tạo khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo hướng tạo điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, rào cản, tạo động lực khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển ngành hàng hải; Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hàng hải.

Đề án đã đề ra một số giải pháp và cơ chế chính sách chủ yếu như: Đổi mới thể chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực hàng hải; Nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; Nâng cao hiệu quả quản lỷ và sử dụng vốn đầu tư; Khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách; Khai thác có hiệu quả hệ thẳng kết cẩu hạ tầng hàng hải; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp hàng hải; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quỗc tế trong ỉĩnh vực hàng hải; Phát triển nguồn nhân lực; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãngphí; Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường; Giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý và phân cấp quản lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT và các Bộ, ngành, liên quan và các địa phương triển khai Đề án; Xây dựng kế hoạch và tố chức thực hiện hiệu quả Đề án, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, phát triển lĩnh vực hàng hải; Chỉ đạo các đơn vị tham mưu, các Cảng vụ hàng hải, các Ban Quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các nội dung và tiến độ của Đề án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành..