BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 6

LOP DKTB6A                            LOP DKTB6B                             LOP DKTB6C                                LOP DTT3 

LOP KTDN6                               LOP KTMTT6A                         LOP KTMTT6B                            LOP QTVTB6        LOP SCMTT4