Đào tạo liên thông

+ Đào tạo  liên thông lên cao đẳng nghề các ngành nghề sau: 01- Điều khiển tàu biển 02- Khai thác máy tàu thủy 03- Quản trị kinh doanh vận tải biển 04- Sửa chữa máy tàu thủy 05- Điện tàu thủy 06- Điện công nghiệp 07- Kế toán doanh nghiệp 08- Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 09- Kỹ thuật xây dựng 10- Xây dựng công trình thủy. +Đào tạo liên thông lên trung cấp nghề các ngành nghề sau: 01- Điều khiển tàu biển 02- Khai thác máy...

Đào tạo chính quy

[Download] CT-TCN KY THUAT XD CT-TCN QUAN TRI KDVTB CT-TCN SUA CHUA MAY TT CT-TCN XAY DUNG CTT CT-TCN_KHAI THAC MTT CT-TCN CNCT VO TT CT-TCN DIEN CN[Download] CT-CDN- KHAI THAC MTT CT-CDN-CNCT VO CT-CDN-DIEN CN CT-CDN-KE TOAN DN CT-CDN-QTKDVTB CT-CDN-QTMMT CT-CDN-SUA CHUA MTT CT- KY THUAT XD CT- XAY DUNG CTT CT-CD DIEN TT[Download] CT-SCN- TIEP VIEN HANG HAI CT-SCN- TIEP VIEN NHA HANG KHACH SANSCN KHAI THAC MAY TAU + Đào tạo cao đẳng nghề các ngành nghề sau: 01- Điều khiển tàu biển 02- Khai thác máy tàu thủy 03- Quản trị kinh doanh vận tải biển 04- Sửa...

Đào tạo ngắn hạn

Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn STT Khóa Thời gian 1 Quan sát đồ giải radar 45giờ 2 ARPA 30giờ 3 ECDIS 40giờ 4 Quản lý nguồn lực buồng lái/máy 40giờ 5 Tiếng Anh Hàng Hải (các cấp độ) 223 – 309 –316 h 6 Có nhiệm vụ ANTB cụ thể 1.5 ngày 7 Sỹ quan an ninh tàu biển 3ngày 8 Chữa cháy nâng cao 40tiết 9 Sơ cứu Ytế (cấp cứu) 45tiết 10 Chăm sóc Ytế 70tiết 11 Bè cứu sinh, Xuồng cứu nạn 45tiết 12 Xuồng cứu nạn cao tốc 35tiết 13 GOC/ROC 120 giờ Giấy chứng nhận khả năng CM STT Khóa Thời gian 14 Thuyền trưởng tàu biển dưới 50GT 2,5 tuần 15 SQQL Boong hạng tàu dưới 500GT – hành trình gần bờ 08 tuần 16 SQQL...

Xem điểm

­ DIEM THI TN CHINH TRI T3-2015 DIEM TONG KET LOP KTDN5     DIEM TONG KET LOP KTDN5 NĂM 2014-2015 DIEM TONG KET LOP QTVTB5    DIEM TK LOP QTKDVTB5 NĂM 2014-2015 DIEM TONG KET LOP DKTB5A    DIEM TK LOP DKTB5A NĂM 2014-2015 DIEM TONG KET LOP DKTB5B     DIEM TK LOP DKTB5B NĂM 2014-2015 DIEM TONG KET LOP DKTB5C     DIEM TK LOP DKTB5C NĂM 2014- 2015 DIEM TONG KET LOP DTT2          DIEM TK LOP DTT2 NĂM 2014-2015 DIEM...