DS SINH VIÊN ĐỦ VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ KỲ THI THÁNG 12/2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Chính trị  - kỳ thi tháng 12/2017. Các sinh viên không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do nợ học phí, sinh viên hoàn thành học phí được bổ sung danh sách đến hết ngày 19/12/2017. sau thời gian trên Nhà trường chốt danh sách thi.  Có danh sách kèm theo: DS THI DƯA LEN TRANG WEB