Trung Tâm Thuyền Viên & Xúc tiến Việc làm

Giám đốc: ThS. Đinh Mạnh Cường

Hotline: 0964.076.627/ 0981.648.228

E-mail :tttv@cdhanghai.edu.vn

A- Chức năng, nhiệm vụ:

I- Tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn của Bộ luật về huấn luyện, cấp giấy chứng nhận và trực ca của thuyền viên (STCW78 -2010):

1.1.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn thi để lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) Sĩ quan Hàng hải mức trách nhiệm quản lý (Thuyền trưởng, Đại phó) ngành Boong các hạng tàu >3000GT; Sĩ quan Hàng hải mức tránh nhiệm quản lý (Máy trưởng, Máy hai) ngành Máy hạng tàu > 3000KW;

1.2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn thi để lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) Sĩ quan Điện, Điện trưởng

1.3.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn thi để lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) Sĩ quan Hàng hải mức tránh nhiệm Vận hành (Sĩ quan vận hành) Boong, Máy hạng tàu không hạn chế;

1.4.  Tổ chức các kỳ thi Sĩ quan hàng hải mức trách nhiệm Vận hành ngành Boong, Máy hạng tàu không hạn chế;

1.5. Dạy và bồi dưỡng Tiếng Anh Hàng hải cấp độ 1, 2, 3

1.6.  Huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải Cơ bản (hạng III);

1.7. Huấn luyện và đào tạo Sỹ quan kiểm tra tàu biển;

1.8. Huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ Sỹ quan an ninh cảng biển;

1.9.  Huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải nâng cao;

1.10.  Đào tạo Nghiệp vụ Thanh tra Hàng hải cơ bản;

1.11.  Thuỷ thủ trưởng, Thuỷ thủ trực ca, Thợ cả, Thợ máy trực ca, Nhân viên vô tuyến điện GMDSS;

1.12.  Đào tạo Huấn luyện viên chính;

1.13. GOC và ARPA, RADAR trên Hệ thống Mô phỏng;

1.14.  Khai thác, quản lý thiết bị điện tàu thủy cho đối tượng là Sĩ quan vận hành Máy;

1.15.  Khai thác và quản lý thiết bị hàng hải cho đối tượng là Sĩ quan vận hành Boong;

1.16.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ cho đối tượng là Thợ máy kiêm thợ điện tàu thuỷ;

1.17.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ cho đối tượng là Thợ máy kiêm chức danh thợ bơm tàu chuyên dụng;

1.18.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ bổ túc (trái ngành) cho đối tượng học các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp không phải là các trường đào tạo chuyên ngành hành hải

1.19.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ các khóa huấn luyện theo các chuyên ngành khác theo yêu cầu của các Cơ quan hoặc đơn vị ngoài sản xuất;

1.20.   Bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho Sĩ quan Hàng hải;

1.21.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao tay nghề cho Sĩ quan Quản lý và Vận hành ngành Boong và Máy;

1.22.   Huấn luyện trên Mô phỏng cho Sĩ quan, Thuyền viên ngành Boong, Máy;

1.23.  Bếp trưởng Hàng hải và Dân dụng;

1.24.  Quản lý nguồn lực Buồng Lái, Buồng Máy;

1.25. Tổ chức dạy cập nhật Công ước STCW78/2010 dành cho Sỹ quan quản lý Boong, Máy, Sỹ quan vận hành Boong, Máy, thợ máy, thủy thủ và Sỹ quan Điện, Thợ điện

II- Tổ chức các khoá huấn luyện và cấp các loại chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt theo tiêu chuẩn của Bộ luật STCW78-2010: 

2.1. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản( IMO cơ bản)

2.2. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn:

-  Quan sát và đồ giải RADAR;

-  Mô phỏng ARPA;

-   ARPA;

-   GMDSS (GOC/ROC);

-  Phòng cháy chữa cháy nâng cao;

-    Chăm sóc Y tế;

-    Nghiệp vụ Bè cứu sinhn xuồng cứu nạn;

-   Xuồng cứu nạn cao tốc;

-   Hải đồ điện tử (ECDIS – ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM);

-   Quản lý đám đông;

2.3. Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt :

-   An toàn tàu Dầu (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);

-    An toàn tàu Hoá chất (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);

-   An toàn tàu Khí hoá lỏng (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);

-   An toàn tàu khách Ro-Ro.

III- Khóa huấn luyện: TV BĐ-ĐB (Thuyền viên phương tiện thủy nội địa Bờ – Đảo, Đảo – Bờ)

3.1. Thủy thủ tàu sông, phương tiện thủy nội địa

3.2. Thợ máy tàu sông, phương tiện thủy nội địa

3.3. Thuyền trưởng tàu sông, phương tiện thủy nội địa các hạng nhất, nhì, ba

3.4. Máy trưởng tàu sông, phương tiện thủy nội địa các hạng nhất, nhì, ba

IV- Dịch vụ đại lý, môi giới, quản lý thuyền viên

B- Danh sách CBNV:

Họ và tên Chức vụ
Đinh Mạnh Cường

Trần Quốc Việt

Giám đốc

P. Giám đốc

 Nguyễn Chí Nghĩa
Vũ Thị Phương Dung
Trương Thị Hiệp
Trần Thị Hương Trang