Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2019 tại trường Cao đẳng Hàng hải II, được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường cao đẳng Hàng hải II, Chi bộ Kế hoạch – Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Đặng Bảo Duy, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.
Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2019 tại trường Cao đẳng Hàng hải II, được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường cao đẳng Hàng hải II, Chi bộ Kế hoạch – Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Đặng Bảo Duy, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến dự với buổi Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ có:
Đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đinh Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Tài chính, đồng chí Vũ Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng viên trong chi bộ Kế hoạch – Tài chính trường Cao đẳng hàng hải II.
Đồng chí Đinh Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Tài chính phát biểu: Công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, tổ chức đảng ở cơ sở phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng.

Một số hình ảnh tại Chi bộ Kế hoạch – Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Đặng Bảo Duy – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính vào Đảng Cộng sản Việt Nam

IMG_6221

Đồng chí Vũ Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Hàng hải II đọc Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú Đặng Bảo Duy vào Đảng Cộng sản Việt Nam

IMG_6204

Đồng chí Đặng Bảo Duy – đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

h3

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Tài chính trao Quyết định kết nạp đảng viên cho Đồng chí Đặng Bảo Duy

 IMG_6201

Đồng chí Đinh Mạnh Cường – Bí thư Chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Đặng Bảo Duy trong thời gian đảng viên dự bị

IMG_6206

Đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Đặng Bảo Duy trong thời gian đảng viên dự bị

IMG_6210

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường , Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Tài chính,  Bí thư Đoàn Thanh niên và các đảng viên Chi bộ Kế hoạch – Tài chính 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *