Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng : Trần Mạnh Linh

Điện thoại: 028.6281.8696 – Line: 103

E-mail :tchc@cdhanghai.edu.vn

I- Chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy; công tác hành chính.

II- Nhiệm vụ: Phòng Tổ chức – Hành chính có những nhiệm vụ chính sau đây:

1.- Giúp hiệu trưởng trong việc quy hoạch, sắp xếp bộ máy tổ chức, quy hoạch sắp xếp, tiếp nhận, bố trí, điều động cán bộ, nhân viên và công tác lao động, tiền lương; công tác quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên.

2.- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên , công tác bảo vệ nội bộ, quân sự, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, an toàn ,bảo hộ lao động.

3.- Giúp Hiệu trưởng trong việc ban hành các văn bản cụ thể hoá các chế độ chính sách của nhà nước , của cơ quan quản lý cấp trên; ban hành các nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành.

4.- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân và hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ cho các bộ phận của trường.

5.- Quản lý con dấu của trường.

6.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

7.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

III- Danh sách CBCNV:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Mạnh Linh Trưởng phòng
2 Lưu Gia Thoại Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Tấn Kịch Phó trưởng phòng
4 Bùi Thị Thu Trang
5 Phan Thị Cúc
6 Trần Văn Hùng
7 Nguyễn Hoàng Năm
8 Nguyễn Hoàng Minh
9 Phạm Thị Thúy
10 Bùi Thiện Thuận
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Hồ Quốc Khánh

Huỳnh Hùng

Lê Thị Tuyết Mai

Nguyễn Đức Cảnh

Nguyễn Thị Mai

Lê Văn Tính

Trần Anh Sơn

Phạm Văn Anh

Đoàn Việt Hùng

Hoàng Minh Khánh

Vũ Văn Trường

Phan Quang Trung

Đào Minh Tâm

Phan Hữu Huy

Đặng Thị Ngọc Toản

Lê Thị Vân

Ngô Thị Chính

Nguyễn Đức Sang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *